Image

Ti koze sou Inivèsite Sen Franswa d Asiz

Nan menm objektif pou kontinye fòme pitit peyi a, Inivèsite Sen Franswa d Asiz d Ayiti antre nan batay pou bay bon jan edikasyon ak bon jan fòmasyon pou fè moun nan vin pi moun nan fason l ap konstwi relasyon l ak lòt moun nan peyi a, ak nan lòt peyi yo.
Nan gran vizyon invèsite a genyen sou moun ak sou lemond antye, nou wè lakonesans se yon bagay sakre, se limyè moun. Paske edikasyon se pi bon mwayen pou yon moun reyisi nan lavi a.
Se sa ki fè, nou pran konsyans Leta peyi d Ayiti pa kapab akeyi tout pitit li yo nan inivèsite, nou deside angaje nou pou bay yon edikasyon solid… paske se lè yon moun byen fòme, l ap kapab transfòme tèt li epi transfòme sosyete kote l ap viv la.
Inivèsite a gen rekonesans Leta Ayisyen depi lane 2015-2016 sou Minis Nèsmi Maniga. Sa ki pèmèt li fonksyone kòm sa dwa nan tout ti rankwen nan peyi a. Men li gen Syèj li nan Dèlma 33 nan 2 adrès (2 lokal).
Estati Inivèsite a
Depi kòmanse nan non an, nou kapab gentan dekouvri kèk bagay sou sa. Inivèsite Sen Franswa d Asiz d Ayiti se yon Inivèsite Katolik, men li pa kongreganis, sa vle di se pa yon kominote relijyez ki fòme li. Men, Inivèsite a jwen sensè kolaborasyon Legliz la pa lantremiz Misyonè Esket yo (KOMINOTE CICM nan) ak Kominote Sen Franswa (Branch feminin nan) nan demach y ap fè pou bay yon edikasyon ki gen pou wè ak rèspè dwa moun, ak diyite moun.
Image
Pou ane akademik la nou genyen 2 sesyon ladan l : youn (1) sesyon nan mwa Novanm (se nan dat sa inivèsite a fè gran seremoni pou louvri ane akademik la), epi lòt la nan mwa Janvye. Kidonk tout moun ki vle etidye gen posibilite pou chwazi orè ki nan avantaj yo. Tout desizyon sa yo pran nan objektif pou fasilite pitit peyi a kontinye aprann pou lavi yo kapab chanje. Paske devlopman yon peyi depann de devlopman moun yo, ak zouti konesans lan.
Image

Èstaf pwofesè yo

Pou nou rive bay bon fòmasyon, Inivèsite a gen yon ekip pwofesè solid ki travay nan tout disiplin yo. Se moun ki gen eksperyans nan travay la, epi se moun tou Kominote Inivèsitè a fè konfyans nan kalite fòmasyon y ap bay la. Se poutèt sa, nou toujou chèche ogmante epi amelyore resous nou yo nan logik pou nou fè rèv pitit peyi a tounen yon reyalite. Nou gen yon lòt vizyon sou moun, n ap ofri yon lòt kalite edikasyon.

Disiplin yo

 
Men kisa Inivèsite ofri popipalsyon an kòm konesans : 
1) Syans lasante yo (Medsin – Enfimyè – Oksilyè – Laboratwa ak Famakoloji)
2) Agwonomi
3) Jeni Sivil
4) Syans ledikasyon
5) Syans Administrativ ak Syans Kontab
6) Syans Jiridik (Dwa) ak Syans Ekonomik
7) Syans Enfòmatik
8) Teknik Dwanyè ak Teknik Bankè, elatriye
Image

Ti detay sou fonksyònman ak orè Inivèsite a

 
Tankou nou te kòmanse di li deja, Inivèsite a genyen 2 lokal k ap fonksyone nan komin Delma nan depatman Lwès la. Toulede batiman sa yo reponn ak fonksyon
Syans yo.
Inivèsite a louvri 7/7 jou, sa ki vle di nou gen yon orè ki varye parapò ak opsyon moun nan chwazi oubyen lè li genyen tan pou l etidye a. Konsa nou gen plisyè gwoup : Maten – Midi – Aswè ak Wikenn.
Image

Kèk Seremoni enpotan lavi Inivèsite a

Nan Inivèsite a, nou selebre chak etap nan lavi etidyan yo avèk gran seremoni pou nou di Granmèt la mèsi epi pou nou kapab kontinye mache pi devan nan travay la.
Yon ti mo pou fini
Pou nou fini, n ap remèsye Gran Achitèk la pou zèv sa li pèmèt nou mete kanpe. N ap kontinye di mèsi avèk tout moun ki ede nou mete Inivèsite a kanpe pa egzanp: tout dirijan yo, manb kòdinasyon an, èstaf pwofesè yo, ti pèsonèl nou yo, elatriye.
Nou vle di gran mèsi ak tout etidyan nou yo ki nan tout disiplin yo, pou angajman yo pran sou wout ledikasyon avèk nou. N ap di yo kenbe la, pa lage nan batay la paske chemen levasyon, se chemen liberasyon. Nou fè yo konfyans menm jan yo mete konfyans yo nan nou.
Nou pran konsyans responsabilite nou chak jou ap ogmante, men n ap travay pou nou reponn ak egzijans yo jan Kominote Inivèsitè a mande sa. Se poutèt sa, n ap lanse gran envitasyon bay tout piblik la pa lantremiz Jounal Bon Nouvèl pandan n ap di yo, nou konte sou bòn volonte yo chak epi yo tout.

Apropos de l'USFAH

L’Université Saint François d’Assise d’Haïti (USFAH) est une institution de recherche et d’enseignement supérieur dirigée par un groupe d’universitaires de carrière entourés de nombreux autres spécialistes. L’Université se propose d’offrir un enseignement de qualité axé sur la recherche et la connaissance des besoins du milieu tout en assurant le plein epanouissement de l’étudiant en tant qu’individu et en tant que membre de la société haïtienne.

Actualités

Contactez-nous

1,Rue Famosa, Delmas 33

4,Rue Charbonnières, Delmas 33